تماس باما کتابها سخنرانی ها مقاله ها داستانها سروده ها زیستنامه

صفحه نخست

زیستنامه

 

 

کوتاه زيستنامة کانديدای اکادميسين ، دکتر اسدالله حبيب

 

 

1941 تولد 

از 1948 تا 1957   مکتب متوسطه  شهر ميمنه

 از1957 تا 1960   ليسه دارالمعلمين کابل

از1961 تا 1964  شعبه دری دانشکده ادبيات دانشگاه کابل ودريافت سند ليسانس

از 1967  مطالعة نشر روزنامه های محصلان در دانشگاه های انديانای امريکا .

از 1968  تا 1973  تحصيل و تحقيق در انستيتوت زبانهای شرقی دانشگاه دولتی مسکو، دفاع دکتوری با نگارش پايان نامه زير عنوان « بيدل و چهار عنصر »  و به دست آوری Ph D    درادبيات . 1941 سال تولد

 

وظايف تدريسی و اداری

 

1_ از 1965  تا 1968   تدريس  دردانشکده ادبيات دانشگاه کابل  

از 1968تا 1972 دریافت دکتورا در بیدل شناسی از ماسکو

2_ از 1973  تقرر دوباره دردانشکده ادبيات دانشگاه کابل  ( پس از ختم دورة داکتری درمسکو )

3_ از 29 می 1974  ( 8 جوزای 1353 هجری شمسی ) تا 1 سپتمبر 1974 ( 10 سنبله 1353 )  مدير عمومی نشرات دانشگاه کابل  ،  همزمان  ادامه تدريس در دانشکده ادبيات  .

4 _از 1 سپتمبر 1974   تا 14 می  1975  ( 24 ثور 1957 ) مدير عمومی تعليم و تربيه دانشگاه کابل ، همزمان با ادامه تدريس دردانشکده ادبيات .

5_از 1980 ( 12ميزان   1359  )  تا 1982     انتخاب به سمت رئيس انجمن نويسندگان افغانستان

6 _ از 1982 تا 1988     رئيس دانشگاه کابل .

7 _ از 1988 تا 1991        عضو اکادمی علوم افغانستان

8 _ از 1991 تا 1992    عضو پارلمان افغانستان

________________________________