تماس باما کتابها سخنرانی ها مقاله ها داستانها سروده ها زیستنامه

صفحه نخست

کتابها

واژه نامۀ شعربیدل

 با سرسخنی دربارۀ شعربیدل ، زبان گفتار وفرهنگ مردم

آتش در نارنجزار

  دفترپنجاه ونه سروده ازروزگارغربت

ادبیات دری

 درنیمۀ نخستین سدۀ بیستم ، بانگرشی به دورهای پیشین شعر

دستورزبان دری

 با بحث درازدامنی دربارۀ ، چیستی زبان ، دسته بندی زبانها وزبان دری

سه مزدور                                  ده داستان کوتاه

ویژگیهای داستانی شاهنامه                        برشماری هفده ويژگی درکارداستان سرایی

دستها و داسها

مجموعه داستان

بیدل وچهارعنصر

 شرحال ، افکاروشناخت آثاربیدل ومعرفی چهارعنصر

خط سرخ

  مجموعۀ سی وهفت سروده

دیداربا سپیده

 نوشته ها وترجمه ها درزمینۀ هنروادبیات      ( نه مقالۀ پژوهشی )

نظرگل

رومان کوتاه

СБОГУВАНЕ

СМРАКА

(وداع با تاریکی ) دفترشعرها به برگردان بلغاریایی

برگردانندگان ازدری

 

آخرین آرزو

 مجموعۀ داستانهای کوتاه            (نمایشنامه و فلم نامه )

وداع با تاریکی

دفترشعر

GRAMMATIK

DER

DARI SPRACHE

 

کرامر زبان دری

 ترجمه به المانی

СБОГУВАНЕ

СМРАКА

(وداع با تاریکی ) دفترشعرها به برگردان بلغاریایی

برگردانندگان ازدری

 

راه گورکی

 درزندگی وهنر، هفت مقاله

КОНЕЦ

ЬОЛЬШОГО

ГОРЯ

(پایان غم بزرگ ) برگردان چهارده داستان کوتاه ازدری به روسی

 

کتابهای پژوهشی ادبی و تاريخی :

 

 1_ بيدل _ شاعرزمانه ها ، نشردانشگاه کابل ، 1985

2 _ راه گورکی در زندگی و هنر ، کابل ، 1364  ( 1985 م )

3_ ادبيات دری در نيمه نخستين سده بيستم ، دانشگاه کابل ، 1987 و چاپ دوم ، پشاور ، 1381(2002 م )

4_ ديدار با سپيده ،  مجموعه مقاله های پژوهشی دربارة ادبيات و هنر ، نشربيهقی ، کابل ، 1361 ( 1982 م)  

5 _ ويژگيهای داستانی شاهنامه ، نشر بيهقی ، کابل ، 1989

6_ بيدل و چهار عنصر ، نشر وزارت تحصيلات عالی افغانستان ، کابل ، 1989

7_ دوره امانی ، پژوهشی در وضع فرهنگی اجتماعی زمان امير امان الله ،نشر اکادمی علوم

افغانستان ، کابل ، 1990 م

8 _ دستورزبان دری ، ويانا ، 2004 ، چاپ دوم ، کابل ، زمستان 1383

9_ ويژگيهای داستانی شاهنامه ، هامبورگ ، 2005

مقاله ها:

ها1_ تذکره و تذکره نويسان زبان فارسی ، مجلة عرفان ، کابل ، 1342 ( 1963م )

2_ بيدل شناسی دراتحاد شوروی ، مجله ادب( نشريه دانشکده ادبيات )  ، کابل ، 1352

 ( 1973م ) که در « سی مقاله درباره بيدل » ، کابل ، 1365 نيز به چاپ رسيد .

3 _ زيست نامه بيدل ازلابلای چهار عنصر ، مجله خراسان ( نشريه اکادمی علوم )  ، 1360 ، چاپ دوباره  در « سی مقاله درباره بيدل » گردآورده پاک فر ، کابل ، 1365

( 1986 م )

4_ جنگنامه سرايی درادبيات دری ، مجله خراسان ،کابل ،  1361 ( 1982م )

5_ درباره نکات و اشارات و حکايات بيدل ، مجلة « خلقهای آسياو افريقا » ، مسکو ،          1973(به زبان روسی )

6_ ادبيات معاصر دری ، سالنامه ، کابل ، 1360 ( 1981 م )

7 _ درباره ادبيات معاصر دری_ نظريات وپيشنهاد ها ، ادب ، کابل ، 1355_56

 ( 1976_77 م)

8_ بيدلی که من می شناسم ،روزنامه  انيس ، 1356 ( 1977م )

9 _ تأثيرافکار سيد جمال الدين افغانی برادبيات معاصر دری ، مجلة عرفان ، 1356 (1977م )

10_ واکنشهای عاطفی فردوسی درشاهنامه ، مجله « حجت » ، شمارة 5 سال 2 ، 1370

(1991م) ، کابل

11 _ درباره معنای چند بيت ابوالمعانی بيدل ، مجلة « حجت » ، شمارة 8 ، سال 2 ، 1370 (1991م ) ، کابل

12 _ تجلی شاعرانه اساطير و روايات تاريخی درقصايد ناصرخسرو ،  مجله « حجت » ، کابل ، 1370 ( 1991 م)

13- مولانا جلال الدين محمد و واژه « خاموش» ، مجلة « پديده » ،  

14_ ارمغان بيدل از سفر کوهستان بيرات ( سيری در طور معرفت ) ، نشريه « کلمه » شماره های 3و4 سال يکم ، 1381 ( جون واگست 2002)

15 _ سکته يا دی اتوماتايزيشن درشعربيدل ، مجله پديده ، شماره 7 سال2 ، دسمبر2004 لندن

16 _ شعربيدل ، زبان گفتار و فرهنگ مردم ، وبسايت « فردا » ، سال   2005

و چون پيشگفتاری در کتاب ويژگيهای داستانی شاهنامه ، هامبورگ ، 2005

17 _ عبدالقادر بيدل ، درقلمرو تيوری ادبيات و نقد ادبی ، وبسايت« فردا » همان سال .

Il mondo e il suo Creatore di Asadullah Habib                                 18 _

I concetti chiave Il canzoniere dell’ alba di Asadullah Habib e Riccardo Zipoli

درکتاب ترجمة پنجاه غزل ميرزا عبدالقادر بيدل به زبان ايتاليايی ، ميلان ، 1997

ترجمه ها ازانگليسی:

1_ مقالة تحقيقی ( شيوة تحقيق و نوشتن مقاله های معياری علمی ) با اشتراک استاد نکهت سعيدی ، مجلة « عرفان » ، کابل ، 1347_48 ( 1968_ 69 م )

2_ مقدمه بر داستان کوتاه ، ( بااشتراک استاد نکهت سعيدی ) ، مجله « ادب » ، کابل ، 1347_48 ( 1968_69 م )

3 _ انواع نگارش ، مجله « عرفان » ، کابل ، 1360 ( 1981م)

ترجمه ها ازروسی :

1_ تاريخ احمد شاهی و مولف آن ، نوشته سيد مرادوف ، مجله « آريانا » ،  کابل ، 1353 _54 ( 1974_ 75 م )

2_ تاريخ مسعودی و مولف آن ، مجله « آريانا » ، کابل ، 1354_55 ( 1975_76 م )

3_ ليوتولستوی آيينه انقلاب روس ، کابل 1362 (1983م)

رمانهای کوتاه و مجموعه های داستان:

1_ سپيداندام ( داستان ميانه _ رمان کوتاه ) ،  کابل ، 1344 ( 1965م )

2_ سه مزدور ، گزيده 10  داستان کوتاه ، کابل ، 1967 و چاپ دوم ، کابل 1988

                                            3_ داسها و دستها ( داستان ميانه ) ، بيهقی ، کابل ، 1984

4_آخرين آرزو ، گزيده   13  داستان کوتاه ويک نمايشنامه و يک فلم نامه ، انجمن نويسندگان افغانستان ، کابل ،1364 1986م   )

5_ نظرگل ( داستان ميانه يا رمان کوتاه ) ، کابل ، 1987

 

نمايشنامه ها:

1_ شب و شلاق ، درسال1979  با دايرکت عبدالقيوم بيسد برسن کابل تياتر به نمايش گذاشته شد .

2_ خشم خلق  ، درسال1358( 1980)   با دايرکت حميد جليا برسن کابل تياتر نمايش داده شد . و درهمان سال درمجلة ژوندون انتشاريافت و سپس در مجموعة داستانهای آخرين آرزو به چاپ رسيد .

دفترهای شعر:

1_ خط سرخ ، کابل 1362 (1984 م )

2_ وداع با تاريکی ، کابل 1364 (1987)

3_ آتش درنارنجزار  ، کولن ، 2001

جوايز و القاب علمی و عضويت درمجامع علمی

1_ 1956جايزة اول داستان کوتاه نويسی ، برگزارشده از جانب روزنامة انيس ، بانگارش داستان کوتاه آفتاب گرفتگی .

2_ 1982 جايزة اول داستان کوتاه نويسی درکشور .

3_ 1986 جايزة « پيرروشان » برای بهترين کتاب پژوهشی سال .

4_ 1986 دريافت لقب کانديدای اکادميسين اکادمی علوم افغانستان .

5_ 1989 جايزة « بيهقی » برای خدمت چند بعدی به فرهنگ : تدريس ادبيات ، پژوهشهای ادبی ، ترجمه ازانگليسی و روسی ، داستان نويسی و سرايش شعر .

6_ 1997 پذيرفته شدن به حيث عضو مجمع ايرانشناسان اروپا .

 

ترجمة آثار به زبانهای ديگر

1_ آيدن _ مجموعه داستانهای کوتاه ، بزبان روسی ، مسکو 1972

2_ آيدن _ ترجمه اوزبيکی ، نشرات غفورغلام ، تاشکند ، 1982

3_ پايان غم بزرگ _ مجموعه داستانهای کوتاه و دودرامه ( خشم خلق و شب و شلاق ) به روسی ، مسکو 1986

4_ وداع با تاريکی _ مجموعه شعرها به زبان بلغارِيايی ، صوفيه ، 1986

5_ دو داستان در کتاب افغانستان ، سلسله « داستان سرايان معاصرجهان »  به زبان آلمانی ،

توبينگن ، بازل 1979

Afghanistan , Moderne Erzähler der Welt , Tübingen, Basel,1979

مآخذ درباره زندگی و آثاردکتر حبيب  درنشريات جهان

1_ برگزيده شعرمعاصرافغانستان ، به انتخاب محمد سرورمولايی ، تهران ، رز،1350 هجری خورشيدی .

 2_ جورج گراسمک ، افغانستان با يک پژوهش  تازه ، نشردانشگاه اناربر ، ايالات متحده امريکا ، 1969

3_ نثرافغانی به زبان روسی ، سوخاپاروف ، مجله اخبار ، شماره 15 ، 1975

4_ نثرجوان و جديد افغانستان ، پروفيسرارژی بچکا، افغانستان ژورنال، 3 ، پراگ 1978 (انگليسی)

5_اسدالله حبيب _ اديب افغانستان ، صاحب تبروف _ کانديدای اکادميسين اکادمی علوم تاجيکستان ، روزنامه معارف و مدنيت ، 13 دسامبر ، 1980

6_ لودويک ادامک ، فرهنگ زيستنامه يی افغانستان معاصر ، آستريا ، 1987 (انگليسی)

A biografical Dictionary of Contemporary Afghanistan , Ludwig W. Adamec, Ph.D Graz- Austria , 1987, p64

7_ ادبيات فارسی و سه شاخه آن ، خدای نظر عصازاده ، دوشنبه ، 1992

 8_ پيدايش ژانرهای داستانی بزرگ ، خداي نظرعصازاده ، دوشنبه ، 1993 (بزبان روسی)

9 _ ادبيات معاصردری افغانستان ، دکترشريف حسين قاسمی ، دهلی ، 1994

در جهان کی کيست ._10

WHO’S WHO in the World, 9th (1989-1990) and 10th (1991-1992)

Editions

11_دانشنامه ادب فارسی ، ادب فارسی درافغانستان ، به سرپرستی حسن انوشه 

 

© copyright 2007